Skip to content

Yn de Menniste Tjerke

Op moandei 3 juni stiet de doar iepen fan de Menniste tsjerke. It koar Sjongnocht nodigt elk út om oer de drompel te stappen. Kom lústerjen nei ûnder oaren moaie Fryske lieten. En wêz wolkom om mei te sjongen. Ek is d’r in hapke en drankje. Kom ta bloei mei sjongen by Sjongnocht!

Meld je dorp aan en organiseer ook een bloeiweek in 2025!

Deelnemende dorpen
Partners
Back To Top